Teenusele suunamine

Teenusele suunamine toimub vajadus- ja sobivuspõhiselt koostöös lastemaja, ohvriabi, noorsoopolitsei, lastekaitsespetsialisti, raviarsti, perearsti, lapsevanema jt koostööpartneri(te)ga (nt SAK, vaimse tervise keskused, kool, asendushoolduse asutused, tugiteenuste- ja rehabilitatsioonikeskused). 

Suunamise avalduses palume kajastada

Ravikodu vastuvõtumeeskond (psühhiaater, sotsiaaltöötaja ja miljööterapeut) annab 10 päeva jooksul suunajale tagasiside võimalikust vastuvõtust, välistades/kinnitades suunamise avalduse jt esialgsete andmete põhjal lapse sobivus ravikodu teenusele. 

Järgnevalt korraldab ravikodu täpsustava võrgustikukohtumise, kuhu on võimalusel kaasatud ka laps ja lapsevanem(ad). Ravikodu allkirjastab lapse ja vanemaga avalduse ravikodusse vastuvõtuks, kus on fikseeritud ka vanemapoolne luba ravikodu meeskonnal saada võimalikelt võrgustikuliikmetelt vajalikku täiendavat informatsiooni lapse kohta. Ravikodusse vastuvõtu eelduseks on lapse valmidus koostööks ravikodu meeskonnaga. 

Katseajaks on 4-6 nädalat, mille jooksul võib mõlemapoolselt avalduse ka lõpetada. Teenus katkestatakse juhul kui ei teki lapse või vanemate poolset koostöövalmidust (nt laps ei viibi ravikodus, laps või vanem ei pea kinni päevakavast ja kokkulepetest, ilmneb asjaolu, mille tõttu ei kuulu laps ravikodu teenuse sihtgruppi).

 

“Pepleri Ravikodu oli mulle teine kodu. Alati mulle olemas.”

Noor (kaks aastat pärast ravikodus viibimist)