PÕHIKIRI

MITTETULUNDUSÜHINGU OSKAR ALLIKU KODU PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing OSKAR ALLIKU KODU (edaspidi Ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.2. Ühingu nimi on MTÜ OSKAR ALLIKU KODU ja ühingu asukoht on Eesti Vabariik, aadressiga Vapramäe 15, 61508 Elva, Tartumaa.

1.3. Ühing on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.

1.4. Ühingu eesmärgid on: luua füüsilised tingimused (püstitada või remontida hooneid, ruume) laste/noorte ööpäevaringse miljööteraapilise ravikodu ja kompetentsikeskuse loomiseks ja miljööteraapiliste tegevuste läbiviimiseks.

1.4.1 Luua Tartu linnas, maakonnas ja võimalusel Lõuna-Eestis elavate psüühikahäiretega lastele (eelkõige vaimset, füüsilist, seksuaalset väärkohtlemist kogenud lastele) ajutist toetavat elukeskkonda, kus igapäevasel kindlal päevarütmil, eakaaaslaste vastastikusel arvestamisel ja stabiilsel ravipedagoogilisel, miljöö- ja sotsiaalteraapilisel lähenemisel on keskne koht.

1.4.2 Aidata kaasa psüühiliste probleemidega laste, noorte ja nende perede vajaduste
väljaselgitamisele.

1.4.3 Arendada psüühikahäiretega laste ja noorte psühholoogilist, emotsionaalset, sotsiaalset,
hariduslikku ja kognitiivset toimetulekut.

1.4.4 Luua võimalused psüühiliste probleemidega laste ja noorte individuaalseksõppeks ravikodu juures asuvas koolis.

1.4.5 Luua võimalused individuaalselt sobiva kutsesuuna leidmiseks ja praktikaks ravikodu
töökodades (puu-, kanga-, savi-, kodundus-, metalli- jt töökodades).

1.4.6 Aidata kaasa ravikodu töötajatele ja kõigile sellest huvitatuile koolituse (v.a. litsenseeritavat), juhendamise, nõustamise ja täiendamise andmisele ravipedagoogika, miljöö- ja sotsiaalteraapia alal.

1.4.7 Aidata kujundada toetavat, realistlikku ja teaduslikkusel põhinevat avalikku arvamust psüühikahäiretega laste, noorte ja neid kavatavate peredega seotud küsimustes.

II ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST
VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED

2.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kellel on juhatuse hinnangul piisavalt oskusi ja teadmisi, et osaleda ühingu eesmärkide ellu viimisel, nõustub ühingu
eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

2.2. Ühingu liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

2.3. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.

2.4. Liikmemaksu tasuvad kõik Ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine kuulub üldkoosoleku päevakorda.

2.5. Kõik Ühingu liikmed võivad Ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.

2.6. Ühingu juhatus võib Ühingust välja arvata liikme, kelle tegevust ta hindab vastukäivaks ühingu eesmärgile või ühingu põhikirjas esitatut eiravaks.

2.7. Jooksva majandusaasta liikmemaksu mittetasunud liikme arvab ühingu juhatus liikmete hulgast välja.

2.8. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.

III LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikmetel on õigus:
– võtta osa kõigist ühingu korraldatavatest üritustest
– võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;
– saada teavet ühingu tegevuse kohta;
– astuda ühingust välja;
– olla valitud ühingu juhtorganitesse;

3.2. Ühingu liikmetel on kohustus:
– tunnustada ühingu eesmärke ning järgida ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
– tasuda ühingu liikmemaksu.

IV ÜLDKOOSOLEK

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu asutajaliikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku pädevus:
– ühingu põhikirja muutmine, v.a. ühingu eesmärk;
– ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine;
– juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
– muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% ühingu liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% ühingu liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud
liikmete arvust.

4.4. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik mittetulundusühingu liikmed, või vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolekul, kui üldkoosolekul osaleb üle poole mittetulundusühingu liikmetest.

4.5. Ühingu üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui ühingu juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 ühingu liikmeist palub põhjendatult ühingu juhatusel seda teha.

4.6. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

4.7. Kui ühingu liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikult teatama ühingu juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

4.8. Ühingu üldkoosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kõik ühingu liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Ühingu liige võib volitada teist ühingu liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

4.9. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest.

V ÜHINGU JUHATUS

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt kaks, kuid mitte rohkem kui viis liiget.

5.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
– ühingu igapäevategevuse korraldamine;
– ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
– ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
– majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
– ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
– volituste andmine spetsiifilitse ülesannete lahendamiseks

5.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud ühingu liikmetest. Juhatus valitakse kolmeks aastaks.

5.4. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.

5.5. Ühingut võib esindada kõigis õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

5.6. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

5.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.

5.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.9. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

5.10. Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

5.11. Juhatus võtab tööle ja vabastab töölt ühingu palgalised töötajad.

VI ASUTAJALIIKMETE KOOSOLEK

6.1. Asutajaliikmete koosoleku pädevuses on ühingu eesmärgi muutmine.

6.2. Asutajaliikmete koosoleku kutsub kokku vähemalt 1/2 asutajaliikmeist.

6.3. Asutajaliikmete koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on kõik asutajaliikmed.

6.4. Asutajaliikmete koosolek võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taas-esitamist võimaldaval viisil kõik asutajaliikmed.

VII KONTROLLORGANID

7.1 Kontrolli ühingu finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revident, kes fikseerib omapoolse aruande raamatupidamise kohta ühingus vähemalt kord aastas

VIII MAJANDUSTEGEVUS

8.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist koosolekut.

IX ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

9.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

9.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle sarnaste eesmärkidga mittetulundusühingule, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.

9.4. Kui sobivat kandidaati asutajad ei leia, siis tagastatakse Asutajatele nende poolt sisse Ühingu asutamisel sisse pandud vara (asutajad Ilmar Part ja Kai Part-i kinnistu Tartumaal Elva linnas Vapramäe tn 9/11/13 (kinnistu registriosa nr 449904)

Põhikiri on vastu võetud 28.09.2019.

Põhikiri on muudetud 14.10.2021.

Asutajad: (nimed + allkirjad)

1. Ilmar Peeter Part, asutajaliige, isikukood: 36707010339, elukoht Teguri 23, Tartu

2. Kai Part, asutajaliige, ik: 46907162718, elukoht Teguri 23, Tartu

3. Ants Johanson, juhatuse liige, ik:36207112716, elukoht J.Hurda 22-2, 51005 Tartu

4. Anne Daniel-Karlsen, juhatuse liige, ik: 46204142712, elukoht Vapramäe 15, 61508 Elva, Tartumaa