MILJÖÖTERAAPILISE TÖÖ SISU RAVIKODUS

Miljööteraapiline ülesanne on korraldada last ümbritsev keskkond nii, et väärkoheldud ja/või ebapiisava sisemise korrastusega lastel oleks võimalus tegeleda väärkohtlemise järgselt iseenda toimetuleku ja arenguga. Rõhuasetus on toetava keskkonna kujundamisel lapse individuaalsest vajadusest lähtuvalt, olles lapsega pidevas koostöös ja teraapilises suhtes. Teenust osutatakse lapsega aktiivse koostöö alusel, last ja tema lähedasi ning peret/eestkostjaid kaasates. 

Teenuse kestus on pikaajaline, 1-3 aastat, (keskmiselt 2 a), kestuse vajadus hinnatakse ravikodu meeskonna ja juhi poolt vastavalt lapse individuaalsele vajadusele.

Tegevus toimub tööpäeviti, E-R, väljaarvatud nädalavahetused, koolivaheajad ja riigipühad.

Last kahjustava koduse keskkonna puhul leiame koostöös lastekaitse ja lastemajaga sobiliku ja turvalise elukeskkonna lapse ajutiseks viibimiseks nädalavahetustel, koolivaheaegadel ning riigipühadel. Tulevikus soovime pakkuda ravikodu teenust ka väljaspool praegust ravikodu tööaega.

TEENUSE JOOKSUL TOIMUB TEGEVUS KOLME KESKKONNA KAUDU

Kõik tegevused nendes keskkondades on omavahel läbipõimunud ning toimivad ühtse tervikuna. Igapäevane tegevus baseerub individuaalsel lähenemisel, milles kasutatakse nii analüütilise-, süsteemse- kui ka käitumis- ja miljööteraapia meetodeid.

Lapse toetamisel on keskne roll regulaarsel koostööl lapse varasemas igapäevaelus ümbritsevate inimestega (perega, kooliga, sõpradega jne), elukohajärgse sotsiaalsüsteemiga (KOV) ja teenuseosutaja rehabilitatsiooniplaani eest vastutava isikuga, mis tagab kestvama tulemuse saavutatu rakendamisel pärast teenusel viibimise aja lõppemist. Teenusel olemise ajal toimuvad regulaarsed kohtumised perega ja KOV-poolse esindaja ja/või teiste võrgustikuliikmetega. Kohtumised lapsevanematega toimuvad tavaliselt iganädalaselt või üle nädala, vajadusel telefonitsi igapäevaselt. Kohtumised KOV esindajaga (jt võrgustikuliikmetega) toimuvad teenuse alg-, kesk- ja lõppfaasis ning vajadusel sagedamini terve teenusel olemise vältel.

Koostöö eesmärgiks on last ümbritsevate isikutega (pere, klassikaaslaste, sõprade jt lapse poolt valitud lähedastele) vastastikune info jagamine ja selgitamine paremaks lapse seisundi mõistmiseks ja abistamise võimaluste leidmiseks.

Pepleri ravikodu näol on tegemist Eestis esimese, seitse aastat tegutseva miljööteraapilise ravikoduga.

 

“Pepleri Ravikodu oli mulle teine kodu. Alati mulle olemas.”

Noor (kaks aastat pärast ravikodus viibimist)